Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Showing posts with label News. Show all posts
Showing posts with label News. Show all posts

ગુજરાત સરકાર જાહેર રજા અને મરજીયાત રજા લિસ્ટ 2024 | બેંક રજા લિસ્ટ 2024

ગુજરાત સરકાર જાહેર રજા અને મરજીયાત રજા લિસ્ટ 2024 | બેંક રજા લિસ્ટ 2024 ગુજરાત … Read more ગુજરાત સરકાર જાહેર રજા અને મરજીયાત રજા લિસ્ટ 2024 | બેંક રજા લિસ્ટ 2024

ગુજરાત ચૂંટણી પંચે નગરપાલિકાની ચૂંટણીની તારીખ જાહેર કરી છે

ગુજરાત ચૂંટણી પંચે મહાનગરપાલિકા ચૂંટણીની તારીખ જાહેર : રાજ્ય ચૂંટણી પંચે રાજ્ય… Read more ગુજરાત ચૂંટણી પંચે નગરપાલિકાની ચૂંટણીની તારીખ જાહેર કરી છે